Profesionalna komunikacija i pismenost

CS391 PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA I PISMENOST (letnji semestar, 2+1, 4 ESPB)

USLED UVOĐENJA VANREDNOG STANJA prelazimo na rad putem fakultetske Moodle platforme (moodle.pmf.uns.ac.rs). Javite se nastavniku ili asistentu za enrollment key.

Evidencija: Excel fajl

Repozitorijum dokumenata: OneDrive folder

Predmet Profesionalna komunikacija i pismenost je namenjen studentima treće godine smera Računarske nauke.

Na kraju kursa svaki student će razumeti strukturu profesionalnog izveštaja u pisanoj i usmenoj formi, i biće u stanju da pripremi pisani ili usmeni izveštaj.

Pravila studiranja

Tokom semestra student prikuplja poene (ukupno 0 .. 70 poena) kroz sledeće četiri aktivnosti:

Zadatak Poeni Alat
Kratka usmena prezentacija (10 min) 15 PowerPoint (ili ekvivalent)
Kratak pisani izveštaj (1/2 strane) 15 Microsoft Word (ili ekvivalent)
Duži pisani izveštaj (5-7 strana) 20 LaTeX
Duža usmena prezentacija (30 min) 20 LaTeX/Beamer

Da bi stekao pravo da izađe na ispit, student mora na ovaj način da osvoji najmanje 35 poena.

Na ispitu koji se polaže praktično student radi tri zadatka od kojih svaki nosi po 10 poena. Na ovaj način student može da osvoji najviše 30 poena.

Završna ocena se formira na osnovu proste sume svih osvojenih poena, prema sledećoj tabeli:

Poeni Ocena
91 .. 100 10
81 .. 90 9
71 .. 80 8
61 .. 70 7
51 .. 60 6
0 .. 51 5

Prisustvo nastavi je obavezno. Da bi stekao pravo na potpis, student mora biti prisutan na bar šest predavanja.

Literatura

Nastava za ovaj predmet se izvodi prema udžbeniku koji je u nastajanju. Studentima se zato preporučuje da redovno vode beleške.