Diskretne strukture 2

IT153 DISKRETNE STRUKTURE 2 (letnji semestar, 3+2, 7 ESPB)

Evidencija: Excel fajl

Repozitorijum dokumenata: OneDrive folder

Predmet Diskretne strukture 2 je namenjen studentima prve godine smera Informacine tehnologije.

Na kraju kursa svaki student će razumeti osnovne tehnike brojanja, sisteme linearnih jednačina, determinante i matrice, klasične algebarske strukture i njihov značaj i uvodne elemente teorije grafova.

Svaki student će moći da primeni stečene veštine na svakodnevne probleme sa kojima se sreće prilikom programiranja.

Pravila studiranja

Tokom semestra student prikuplja poene polaganjem dva kolokvijuma (svaki traje po 2h) od kojih prvi nosi 30, a drugi 40 poena (ukupno 0 .. 70 poena).

Za studente koji nisu zadovoljni ostvarenim uspehom na kolokvijumima organizuju se dva popravna kolokvijuma na kojima student može da popravi jedan ili oba “redovna” kolokvijuma. (Napomena: ukoliko student izađe na popravni kolokvijum, poeni sa odgovarajuceg redovnog kolokvijuma se brišu.) Dodatni kolokvijumi traju svaki po 2h nezavisno od toga da li student radi zadatke sa jednog ili oba “redovna” kolokvijuma.

Da bi stekao pravo da izađe na ispit, student mora na ovaj način da osvoji najmanje 35 poena.

Na ispitu koji se polaže usmeno student odgovara na tri pitanja od kojih svako nosi po 10 poena. Na ovaj način student može da osvoji najviše 30 poena.

Završna ocena se formira na osnovu proste sume svih osvojenih poena, prema sledećoj tabeli:

Poeni Ocena
91 .. 100 10
81 .. 90 9
71 .. 80 8
61 .. 70 7
51 .. 60 6
0 .. 51 5

Prisustvo nastavi je obavezno. Da bi stekao pravo na potpis, student mora biti prisutan na bar šest predavanja.

Literatura

Nastava za ovaj predmet se izvodi prema udžbeniku koji je u nastajanju. Studentima se zato preporučuje da redovno vode beleške.