Analiticka geometrija za informaticare

IТ606  ANALITIČKA GEOMETRIJA ZA INFORMATIČARE (zimski semestar, 3+1, 6 ESPB)

Evidencija: Excel file

Ispitna pitanja za šk. 2019/20. godinu

O predmetu

Kurs Analitička geometrija za informatičare na Departmanu za matematiku i informatiku namenjen je studentima osnovnih akademskih studija računarstva. Na kraju kursa svaki student će razumeti osnovne principe analitičke geometrije u euklidskoj ravni i prostoru.

Pravila studiranja

Tokom semestra student prikuplja poene polaganjem dva kolokvijuma (svaki traje po 2h) od kojih svaki nosi po 35 poena (ukupno 0 .. 70 poena).

Za studente koji nisu zadovoljni ostvarenim uspehom na kolokvijumima organizuju se dva popravna kolokvijuma na kojima student može da popravi jedan ili oba “redovna” kolokvijuma. (Napomena: ukoliko student izađe na popravni kolokvijum, poeni sa odgovarajuceg redovnog kolokvijuma se brišu.) Dodatni kolokvijumi traju svaki po 2h nezavisno od toga da li student radi zadatke sa jednog ili oba “redovna” kolokvijuma.

Da bi stekao pravo da izađe na ispit, student mora na ovaj način da osvoji najmanje 35 poena.

Na ispitu koji se polaže usmeno student odgovara na tri pitanja od kojih svako nosi po 10 poena. Na ovaj način student može da osvoji najviše 30 poena.

Završna ocena se formira na osnovu proste sume svih osvojenih poena, prema sledećoj tabeli:

Poeni Ocena
91 .. 100 10
81 .. 90 9
71 .. 80 8
61 .. 70 7
51 .. 60 6
0 .. 50 5

Prisustvo nastavi je obavezno. Da bi stekao pravo na potpis, student mora biti prisutan na bar šest predavanja.

Literatura

Nastava za ovaj predmet se izvodi prema udžbeniku koji je u nastajanju. Studentima se zato preporučuje da vode beleške, a skripte koje prate predavanja će biti dostupne tokom semestra.