Analitička geometrija (IT, RN)

Moodle kurs Analitička geometrija (IT)

Oblasti za prvi kolokvijum (35 poena)

  • analitička geometrija ravni

Oblasti za drugi kolokvijum (35 poena)

  • analitička geometrija prostora
  • krive drugog reda u ravni

Rokovi za popravne kolokvijume

  • januarsko-februarski
  • aprilski
  • septembarski