Elementarna matematika 2

U ovoj školskoj godini nisu predviđena predavanja iz predmeta
Elementarna matematika 2

Studenti koji su položili predispitne obaveze mogu da polažu usmeni deo ispita
u januarsko-februarskom i u aprilskom ispitnom roku.
Nakon toga, ispit se organizuje kroz obavezno polaganje pismenog dela ispita u ispitnim rokovima
i organizovanje usmenog dela nakon položenog pismenog dela.