Зимски семестар 2021/22.

** Молимо све студенте, који су бирали курс Оптимизација, да се јаве професору Милици Жигић на email и да се пријаве на курс Оптимизација на Moodle страници **

шифра фонд модел полагања ЕСПБ
MБ38 (кратак опис) 2+2 Д 5

Moolde страница

Страница на платформи Moodle је на адреси —> линк,

а шифра —> Ojler

Предавачи и термини

Професор: Милица Жигић — email адреса
Термин предавања: уторком од 14.30, линк на moodle платформи

Садржај курса

видети PDF уџбеника и испитна питања:

 1. Уводни појмови – мотивациони примери који илуструју разлику између одређивања екстрема над коначно и бесконачно димензионалним доменима; основни тополошки појмови; полунепрекидност и теореме Вајерштраса
 2. Конвексно програмирање / екстремне вредности конвексне функције над конвексним коначно-димензионалним доменом – конвексни скупови; пројекција тачке на скуп и Рисова теорема о репрезентацији; теореме сепарације; екстремне тачке конвексног скупа; конвексне функције и конвексно програмирање
 3. Варијациони рачун / екстремне вредности диференцијабилне функционеле над бесконачно-димензионалним доменом – простори функција и диференцијал функционеле; потребни услови за екстрем функционеле; Ојлерова једначина; изопериметријски задатак

Литература

 1.  N. Teofanov, M. Žigić: Osnovi optimizacije. Departman za matematiku i informatiku, PMF, Novi Sad, 2018.
  електронско издање PDF 
 2. N. Teofanov, Lj. Gajić: Predavanja iz optimizacije. Departman za matematiku i informatiku, PMF, Novi Sad, 2006. 
 3. S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization. Cambridge University Press, New York, 2004. (линк)

Начин полагања испита

 • предиспитне обавезе се испуњавају на један од два наведена начина:
  1. студенти који су у могућности да редовно долазе на наставу могу током семестра припреми и презентовати бар по један задатак из сваке наставне јединице и на крају решење предати у писаној форми;
  2. за остале студенте можемо организовати полагање по моделу Б, односно полагање у облику писменог испита у сваком од предвиђених испитних рокова.
 • (усмени) испит се полаже након испуњених предиспитних обавеза, а у сваком од предвиђених испитних рокова

Материјал за припрему испита

уџбеник
испитна питања